അമീര്‍ പള്ളിയാന്റെ സഞ്ചാരലോകം

ഏതു പുസ്തകമെടുത്തു നോക്കിയാലും ഏറ്റവും നല്ല കഥകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പാസ്‌പോട്ടിന്റെ താളുകളിലാന്നെന്നു പറഞ്ഞ് സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തെ നിര്‍വചിച്ചതാരെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട്. മണ്ണില്‍ ഒരൊറ്റ പൂവും വിണ്ണില്‍ ഒരൊറ്റ...

Read more

മായാമാധവം

'ഏതു ധൂസര സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ വളര്‍ന്നാലും മുറ്റത്ത് കണിക്കൊന്നയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല രമേശാ... മനസ്സില്‍ കണിക്കൊന്നയുണ്ടാകണം. ഞാനാണാ പയ്യനെ നിന്റടുത്തേക്ക് അയച്ചത്. എല്ലാ യോഗ്യതകളുണ്ടായിട്ടും താനാ ചെക്കന്റെ സി.വി തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്തിന്റെ...

Read more

Recent Comments

No comments to show.