കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് 361 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം: കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല. അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 361 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 117,...

Read more

കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് 354

തിരുവനന്തപുരം: കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 354 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 94, തിരുവനന്തപുരം 79, കോട്ടയം 31,...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 256 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 1

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 256 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 60, തിരുവനന്തപുരം 47, കോട്ടയം 35, കോഴിക്കോട് 29, പത്തനംതിട്ട 23, കൊല്ലം 14,...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 331 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 5

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 331 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് അഞ്ചുപേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 69, തിരുവനന്തപുരം 48, കോട്ടയം 43, തൃശൂര്‍...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 418 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 2

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 418 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് രണ്ടുപേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 95, തിരുവനന്തപുരം 81, കോട്ടയം 44, തൃശൂര്‍...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 429 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 2

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 429 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട് ഇന്ന് രണ്ടുപേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 89, തിരുവനന്തപുരം 66, കോട്ടയം 50, കൊല്ലം...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 438 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 6

കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് 438 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് ആറ് പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 100, തിരുവനന്തപുരം 62, കോട്ടയം 58, തൃശൂര്‍...

Read more

കാസര്‍കോട് ഇന്ന് ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് 424

കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 424 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് ആര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല. എറണാകുളം 104, കോട്ടയം 66, തിരുവനന്തപുരം 56, പത്തനംതിട്ട...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 346 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 1

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 346 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് ഒരാള്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 76, തിരുവനന്തപുരം 54, കോട്ടയം 40, തൃശൂര്‍...

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 400 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കാസര്‍കോട് 8

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 400 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാസര്‍കോട്ട് ഇന്ന് എട്ട് പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 88, തിരുവനന്തപുരം 56, കോട്ടയം 55,...

Read more
Page 1 of 45 1 2 45

Recent Comments

No comments to show.