സിറിഞ്ചിനൊപ്പം ക്യാമറയും

ചിലപ്പോൾ ഈ കൈകളിൽ കാണുക സിറിഞ്ചും മരുന്നും......മറ്റ‌് ചിലപ്പോൾ കാഴ‌്ചകളെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ക്യാമറ.... നേഴ‌്സിങ്‌ ജോലിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോഗ്രഫിയും രശ്‌മി സിസ‌്റ്റർക്ക‌് ഏറെ പ്രിയം. പുതുപ്പള്ളി സൂര്യസദനത്തിൽ എം...

Read more

Recent Comments

No comments to show.